Galatasaray'ın Usulsüz Sermaye Artırımı için SPK'ya Başvuru

Galatasaray'ın Usulsüz Sermaye Artırımı için SPK'ya Başvuru

Galatasaray'ın Usulsüz Sermaye Artırımı için SPK'ya Başvuru

 

GALATASARAY'IN  HAKSIZ VE USULSÜZ ÜÇÜNCÜ SERMAYE ARTIRIMINI ENGELLEMEK ve KANUNA UYGUN YAPILMASINI SAĞLAMAK İÇİN

 

Aşağıdaki başvuru dilekçesini, isim - TC Kimlik - adres - telefon - imza ile SPK ya gönderilmesi, haklarımızın korunması açısından önem taşımaktadır.

 

Aşağıdaki metni kopyalayıp Başkan ve Üyelere tek tek faks ve/veya kargo ile göndermeniz yeterli. 

 

Gonderilecek Faks Numarası ve adresler :

 


 

Dr. Vahdettin ERTAŞ

 

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı

 

Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA

 

                                                                                                                              

               21 Ekim 2013

 

Sn ERTAŞ,

 

Mayıs 2012’de rüçhan hakkı kullanımı ile birlikte % 10.000'i bulan bir sermaye artırımı yaparak küçük yatırımcıyı perişan eden GALATASARAY Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (GS Sportif A.Ş.), Eylül 2012 de % 300 ve 10 kat rüçhan hakkı kullanımı gerektiren ikinci bir bedelli sermaye artırımı kararı almış, Sermaye Piyasası Kurulu, bu artırımı mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle reddetmişti.

 

 

Ancak hakim ortak GALATASARAY, geçtiğimiz günlerde KAP’ta yaptığı açıklamayla Kurumunuzun bu net ve açık kararına rağmen % 300 oranında ve 7,50 kat rüçhan hakkı kullanımı ile bir kez daha bedelli sermaye artırımı başvurusunda bulunduğunu açıklamıştır.

 

Bu bedelli artırıma  on binlerce küçük yatırımcının katılması mümkün değildir. Bir yıl içinde arka arkaya yapılan bu sermaye artırımları kümülatif olarak % 22500 lik bir bedelli sermaye artırımına tekabül etmektedir ki, bu oranda bir artış, küçük yatırımcının ezilmesi, elindeki hisselerin haklarını kaybetmesi, yok edilmesi, Şirkete ve Sermaye Piyasasına olan güvenini kaybetmesi anlamına gelmektedir.

 

Ayrıca Kurulunuz Şubat 2012 tarihinde ve sonrasında yaptığı açıklamalarla, Galatasaray Sportif A.Ş. nin bu sermaye artırımını yapabilmesi için :

 

-  Hakim Ortak Galatasaray'ın da kendi hissesi oranında NAKİT katılımda bulunması gerektiğini

 

- İlişkili taraflar arasındaki varlık devirlerinden kaynaklanan alacakların bu nakit katılım için mahsup yöntemiyle olmaması gerektiğini 

 

- Varlık satışından kaynaklanan alacaklara mahsup etme işlemi ÖNEMLİ NİTELİKTE İŞLEM sayılacağından, Galatasaray’ın Genel Kurul çağrısı yaparak bu sermaye artırımına katılmak istemeyen ortaklara ayrılma hakkı vermesi ( ÇAĞRI yapması ) gerektiğini

 

- Sermaye artırımından gelecek paranın bu borçları ödemede kullanılmayacağı” şeklinde bir beyanda bulunulması halinde ise, geçmiş 4 dönemdeki finansal tablolarda belirtilen yukarıdaki mahiyette BORÇLAR, eğer aktiflerin (varlıkların) % 20 sinden fazlaysa yine ÇAĞRI prosedürü uygulanacağını

 

belirtmiştir.

 

Tüm bunlar, anayasal düzende, kanun, kural ve kaideler çerçevesinde Kamu kurumları vasıtasıyla tarafsız hareket eden bir Kamu Kurumu’nun yapması gerekenleri göstermiş ve küçük yatırımcıların, DEVLET tarafından haklarının korunduğunu göstermiştir.

 

Ancak görülmektedir ki, Galatasaray Sportif A.Ş., yukarıda belirtilen 11 Ekim 2013 tarihli başvurusu ve eki İZAHNAME'de Kurumunuzun belirttiği bu kurallara yine uymamakta ve küçük yatırımcının haklarını gasp etmektedir.

 

Şöyle ki:

 

Hala mahkemelerde görüşülen ve Kurumunuzca da cezalandırıldığı üzere, 2 yıl önce kamuoyundan bilgi gizlenerek yapılan Stad Hasılat Devir Protokolüne göre, Kulüp tarafından Şirkete 2030 yılına kadar devredilen ARENA Stadı müsabaka biletleri ve localarının son 4 yılı Şirket tarafından yine tartışmalı bir protokolle Kulübe iade edilerek tartışmalı Varlık devrinden kaynaklanan alacakların ortadan kaldırıldığı ifade edilmektedir.

 

ANCAK, çok iyi takdir edeceğiniz gibi, bu devir, aynen 2010 yılındaki birleşme öncesindeki devir gibi SERMAYE PİYASASI KANUNU Md 23 ve Md 24 kapsamına girmektedir. Şöyle ki:

 

Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri

 

MADDE 23 – (1) Halka açık ortaklıkların; 

...

b) Mal varlığının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde bir ayni hak tesis etmesi veya kiralaması,

...

gibi hususlar bu Kanunun uygulanmasında önemli nitelikte işlem sayılır. 

 

....

 

 

Takdir edersiniz ki, Sermayesi 13.940.000 TL olan bir şirketin bu sermayenin 5 katı büyüklüğünde 2026-2030 arası müsabaka biletlerini devretmesi tabii ki önemli nitelikteki bir İşlem olacaktır. Bu durumda, Kurul kararlarınız ve yönetmelik / tebliğleriniz çerçevesinde  Genel Kurul toplanması ve ortaklara ayrılma hakkı verilmesi gerektiği tabiidir: 

 

 

Ayrılma hakkı

 

MADDE 24 – (1) 23 üncü maddede belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, söz konusu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından satın almakla yükümlüdür.

 

(2) ....

 

(3) Birinci fıkrada yer alan hususların görüşüleceği genel kurul toplantısının gündeminde, bu kararlara muhalefet oyu kullanacak pay sahiplerinin ortaklıktan ayrılma hakkının bulunduğu hususu ile bu hakkın kullanılması durumunda payların ortaklık tarafından satın alınacağı bedel yer alır.

 

...

 

Oysa Galatasaray Sportif A.Ş., sermayesinin 5 katı büyüklüğünde bir devir yaparken, küçük yatırımcının görüşünü alacağı ve ona durumu anlatacağı bir Genel Kurul yapmamış, aynı gün içinde yapılan bir Protokol ile bu biletleri devretmiş ve Kurumunuza "aramızda bu varlık devrinden kaynaklanan bir borç kalmadı" beyanında bulunmuştur. 

 

Bu uygulama Sermaye Piyasası Kurulu'nun öncelikle ele alması gereken bir konudur. Yapılan protokol askıya alınmalı, tarafınızca değerlendirilmeli, gerekirse iptal edilmeli, yapılacak Genel Kurul sonrasında % 45 ten fazla bir orana ulaşan küçük yatırımcıların görüşü alındıktan sonra  uygulamaya geçirilmelidir. 

 

Öte yandan, bu protokolün konusunu teşkil eden 2026 - 2030 yılları arası biletlerin Kulübe devredilerek ilişkili taraflar arasındaki varlık devrinden kaynaklanan borç-alacakların silinmesi amacıyla hazırlanan fiyat tespit değerlendirme hesabı Kanuni ve SPK tarafından zorunlu tutulmasına rağmen, kamuoyuna ve yatırımcılara açıklanmamıştır. 

 

Kurumunuz İlişkili Taraf İşlemlerinde bu Değerleme Yaptırma Yükümlülüğünü düzenlemiştir : 

 

MADDE 16 – (1) Halka açık ortaklıklar ve bu ortaklıkların doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki, 

a) Varlık alım benzeri işlemlerde işlem tutarının kamuya açıklanan son yıllık finansal  tablolara göre varlık toplamının veya satış gelirlerinin veya yönetim kurulu karar tarihinden  önceki ilk işlem günü günlük ağırlıklı ortalama fiyat baz alınarak hesaplanan şirket değerinin  % 5 inden

....

fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda; işlem öncesinde işleme ilişkin değerleme yaptırılması zorunludur. Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı hesap kaleminin  negatif olması halinde, bu fıkranın (b) bendinde yer alan kriter dikkate alınmaz. 

....

(3) Bu maddenin ikinci fıkrası dışında verilecek değerleme hizmetleri, Kurulun  değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde değerlemeye tabi tutulur. Bu kapsamda verilecek değerleme hizmeti; 

...  

ç) Değerleme çalışmasını talep eden ortaklık ile doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim veya denetim ilişkisi bulunmayan, 

Kurulca belirlenen nitelikteki aracı kurumlar ile yatırım ve kalkınma bankaları  tarafından yerine getirilecektir. 

 

Bu değerleme işlemi yapılmamış veya yapıldıysa dahi Kamuoyuna açıklanmamıştır. 

 

Ayrıca GS kulubüne 2026 - 2030 yılları arasındaki bedeli ödenmeyen alacakları için her bilanço döneminde açıklanan faiz ödemeleri yapıldığı da unutulmamalıdır. Devir sırasında bu bedelin dikkate alınması ve bu faiz rakamlarının da GS kulübünden iadesi sağlanmalı; GS nin bilançoda gösterilen alacakları azaltılmalıdır.

 

Bu devir protokolü dolayısıyla Kurumunuzun Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı konusunu düzenleyen Kurumsal Yönetim Tebliği İlkeleri 18. Maddesini hatırlatmak isterim :

 

1- Halka açık ortaklıklar  ile bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarının;yönetim denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide bulundukları gerçek veya tüzel kişiler ile emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri,ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak farklı fiyat, ücret,bedel veya şartlar içeren anlaşmalar veya ticari uygulamalar yapmak veya işlem hacmi üretmek gibi işlemlerde bulunmak suretiyle karlarını veya malvarlıklarının artmasını engelleyerek kazanç aktarımında bulunmaları yasaktır.

 

 

-Emsallerine uygunluk açısından Fenerbahçe Spor Kulübünün FB Futbol AŞ ile yaptığı aynı türden devir protokolündeki yıllık kiralama ücreti 16,6 Milyon TL dir ve bütün Stad gelirini kapsarken; Galatasaray Kulübünün Arena Stadının % 90  gelirlerinin Şirkete devrini sağlayan protokoldeki yıllık kiralama bunun iki kat üzerindedir ve emsallerine uygun değildir.

 

-Piyasa Teamülleri açısından hiç bir Tüzel kişilik ya da Tüccar, henüz resmi olarak kullanım hakkına sahip olunmamış (GS Kulübü Halen Stadın devrini üzerine almadı) bir Gayrimenkul için 442 Milyon TL kiralama bedeli üzerinden anlaşıp bu tutarın bugün itibariyle 300 Milyon TL sini ödeyerek 2 yıl beklemez. Hele ki ödeyeceğini belirttiği tutara Faiz hiç bir şekilde ödemez.

 

-Ticari Hayatın Basiret ve Dürüstlük İlkeleri: Bugün itibari ile GS nin Özkaynakları Negatif 122 Milyon TL ve Net işletme Sermayesi açığı 336 Milyon TL dir. GS nin açıkladığı protokolle 64 Milyon TL alacağı kaldığı belirtiliyorsa 442 Milyon TL lik varlık devrinden kaynaklı GS kulübüne bugüne kadar aktarılan kaynak toplam 380 Milyon TL. civarındadır. Bu bedel için ayrıca  faiz ödenmiş ve küçük yatırımcının cebinden çıkmıştır. 

 

SPK'nın, acilen toplanıp yayınladığı tebliğin 18 ve 20. ve 21. Maddesini düzenleyen Kazanç Aktarımının Ortaklıklara İadesi maddesine göre aktarılan kazancın GS Sportif AŞ'ye iadesini sağlaması gerekmektedir. Bu iade yapıldıktan sonra ancak sermaye artırımına nakit katılım konuşulabilecektir. Aksi takdirde sermaye artırımında yine varlık devrinden kaynaklanan alacaklar kullanılmış olacaktır. 

 

Galatasaray Kulübü İZAHNAME'de NAKIT katılım yapacagını ifade etmektedir. Özellikle 31 Ağustos 2013 bilançosunda Galatasaray'ın Sermaye Artırımına katılmak amacıyla 93,4 Milyon TL lik Nakit alacağı ( + 32,4 Milyon TL kısa vadeli borcu )  bulunduğu gösterilmektedir. Bu rakamın sermaye artırımı için avans olarak tutulduğu belirtilmektedir. Bu rakamın Kurumunuza basvuruldugu 11 Ekim 2013 itibariyle 100 Milyon TL daha arttığı görülmektedir 

 

Bu bedel tümüyle KANUNA KARŞI HİLE ve DOLANMA olarak tarif edilen bir işlemle ortaya çıkmıştır. GS Sportif AŞ, Bankalara borç ödemesi yapmamış, hatta bu borçları 3 ay içinde 724 Milyon TL den 876 Milyon TL ye çıkarmış, yani 150 Milyon TL den fazla Kredi almıştır. Kredi alınarak sermaye artırımına katılım sağlanacak, daha sonra bu krediler ödenecektir.

 

Bankalardan alınan bu bedeller, muhasebe oyunlarıyla hakim ortak GS kulubune aktarılmıstır.  Varlık devrinden kaynaklanan alacakların mahsup edilmesi de, bu paranın Şirket tarafından  ödenip geri alınması da aynı anlamı taşımaktadır. SPK aldatılmaya çalışılmaktadır

 

Ayrıca Varlık devrinden kaynaklanan Hakim ortak alacaklarına faiz işletilmiştir. Kurumunuzun kabul etmediği Varlık devri alacaklarının faizleri Nakit olarak nasıl kullanılır ? Bu bedel hakim ortağa devredilerek onun NAKIT katılımda bulunması sağlanmaya çalışılmıştır. Bu net olarak kurumunuzun ve mevzuatın arkasından dolanılmasıdır. Yatırımcılar ve Kurumunuz aldatılmaya çalışılmaktadır

 

Bu işlemin bilançolar değerlendirilerek Kurumunuz uzmanlarınca daha net görüleceği aşikardır.

 

Galatasaray Sportif A.Ş., bu sermaye artırımının Pay Tebliği'nin 12/6 ve 12/7 fıkrası kapsamına girmeyeceğini mütaala etmektedir. Oysa, Pay Tebliğinin ilgili maddeleri NET ve AÇIK olarak

 

(6) ...sermaye artırımlarından elde edilecek fonun ortaklığın mevcut sermayesini aşması ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borçların kısmen ve tamamen ödemesinde kullanılacak olması... ( Yukarıda anlattığımız şekilde muvazaalı bir protokolle bu yapılmayacak gösteriliyor ) 

 

(7) ... elde edilecek fonun ilişkili taraflara borç ödemelerinde kullanılmayacağı beyan edilmiş olsa dahi, son dört dönem finansal tablolarında ilişkili taraflara olan borçlar ortalamasının bu borçlar dışındaki ortalamaya  oranı % 20 den fazlaysa ( Bu ortalama : 256.8 Milyon TL / 403,5 Milyon TL  olarak % 20 nin çok üstündedir )

 

ÖNEMLİ NİTELİKTE İŞLEM sayılıp ORTAKLARA AYRILMA HAKKI verilmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

Tüm bu saikler göz önünde bulundurularak, Galatasaray Sportif A.Ş.nin İZAHNAME de belirtildiği şekilde  % 300 bedelli - 7,50 kat rüçhan hakkı kullanımıyla sermaye artırımına gitmesinin, bizzat önceki başvuruda SPK tarafından koyulan kurallar, SPK Piyasası mevzuatı çerçevesinde REDDEDİLMESİ gerekmektedir.

 

 

 

Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Önemli Nitelikte İşlem saylan 4 yıllık bilet devrinin ve Bedelli Sermaye Artırım kararının onaylanması amacıyla GENEL KURUL toplanması ve Ortaklara AYRILMA HAKKI tanınması gerekmektedir.

 

AYRILMA HAKKI sırasında uygulanacak fiyat da 25 Ekim 2013 tarihinde yayınlanan SPK Bülteninde açıklanan 1149 Sayılı Kararınız çerçevesinde Eylül 2012 de sermaye artırımının ilk açıklandığı tarihten önceki 30 gün ortalaması olmalıdır. 

 

Bilgilerinize sunar, küçük yatırımcının haklarını koruma ve Türk Sermaye piyasasının düzeni açısından, mevzuatın uygulanması, başvurumun değerlendirilmesi ve kanuni olarak yaptığım başvuruya cevap verilmesini arz ederim.

 

 

 

Saygılarımla

 

 

 

Isim      : ………………………..

 

TC Kimlik No : ...........................

 

Adres    : ……………………….  

 

Tel         : ………………………..

 

 

 

 

 

Cc. Sn. Bekir Sıtkı ŞAFAK, Sermaye Piyasası Kurulu Uyesi

 

       Sn. Bülent GÖKREM, Sermaye Piyasası Kurulu Uyesi

 

       Prof. Dr. Nurullah GENÇ, Sermaye Piyasası Kurulu Uyesi

 

       Sn. Birol KÜLE, Sermaye Piyasası Kurulu Uyesi

 

       Sn. Himmet KARADAĞ, Sermaye Piyasası Kurulu Uyesi

 

       Sn. Murat KOÇ, Sermaye Piyasası Kurulu Uyesi