CUMHURBASKANINA BASVURU - YENIDEN YARGILAMA

CUMHURBASKANINA BASVURU - YENIDEN YARGILAMA

CUMHURBASKANINA BASVURU - YENIDEN YARGILAMA

 Sn. Abdullah GÜL

Türkiye Cumhuriyeti

Cumhurbaşkanı

                           ANKARA

 

 

                                                                                                                                  13 Ocak 2014

 

Sayın Cumhurbaşkanım,

 

17 Aralık 2013’de Yargı ve Emniyet Güçleri işbirliğiyle başlayan yolsuzluk operasyonu sonrasında, Zatıalilerinizin de da bizzat yakinen ilgilendiği ve detaylara sahip olduğuna emin olduğumuz, Usulsüz ve Hukuksuz dinleme, izleme, delil yaratma, baskı, tehdit, korkutma, sorgulama, soruşturma ve kovuşturmalar yapıldığı malumlarınızdır.

 

Bahsi geçen izleme, sorgulama, tutuklama, yargılama hatta mahkum etme gibi Usulsüz ve Hukuksuz işlemler, maalesef geçmiş yıllarda kamuoyuna mal olmuş bir çok davada vaki olmuştur. Özellikle Yüce TBMM’nin ortadan kaldırdığı Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinin verdiği kararlarda bu usulsüz ve hukuksuzluk, Davalıların haklarına riayet edilmemesi, delillerin usulüne uygun toplanmaması,  kararların da aynı şekilde usul ve esastan yanlış verilmesine sebep olmuştur.

 

Son operasyonda ayyuka çıkan bu usulsüzlük ve hukuksuzluğun uzun vadede Devletin Yasama ve Yürütme ile birlikte Yargı erkini kamuoyu nezdinde zayıflatacağı aşikardır. Bu konuda, Cumhuriyetimizin Reisi konumunda bulunan Makamlarınızın dahline ihtiyaç bulunmaktadır. 

 

Türk vatandaşları olarak, verilen kararların yanlı, taraflı, haksız ve usulsüz olduğuna inandığımız, Balyoz, Ergenekon, Andaç, Şike gibi davaların yeniden görülmesi Makamlarınızdan talebimizdir. Usule ve hukuka uygun olarak yapılacak yeniden yargılama, vatandaşların hukuka ve adalete saygısını yeniden kazandıracaktır.

 

Yargıtay’da nihai kararları verilmiş ve cezaları kesinleşmiş davalarda bu yeniden yargılamanın acilen başlatılması, Temyiz aşamasında olan davalarda ise karar verilmeyip muhtemel yasa değişikliğinin beklenmesi daha sonra geri dönülmesi imkansız zararları ve Kamuoyu nezdindeki Devlet itibarının bozulmasını engelleyecektir.

 

Özellikle onmilyonlarca sporseverin bir komplo olduğuna inandığı, usulsüz ve hukuksuz kanıtlar ve yargılama sonucu hüküm verilen sözde şike davasında, Yargıtay’ın vereceği olumlu ya da olumsuz karar sporseverlerin büyük bölümünün katılacağı adil bir sonuç olmayacaktır. Bu nedenle bu kararın, yeniden yargılama sonrasına bırakılması en büyük temennimizdir.  

 

Bu Yeniden Yargılama için önerimiz, 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun’un geçici 2. maddesinin 4. fıkrasının yürürlükten kaldırılmasıdır. Bunun sonucunda, huzurdaki davada görevsizlik kararı verilebilecektir

 

Ayrıca gerek davaya konu olayda ve gerekse Yerel Mahkeme tarafından verilen kararda, Fenerbahçe Spor Kulübü ile ilgili cebir-şiddet ve tehdit kullanan bir örgüt veya silahlı suç örgütünden bahsedilmemektedir. Kaldı ki, savunmalarda da ifade edildiği üzere, şike ve teşvik primi suçları, cebir-şiddet veya tehdit ile işlenmesi mümkün olmayan suçlardandır.

 

Yerel Mahkemenin gerekçeli kararı incelendiğinde, esas itibariyle davanın Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesinin görevine girmediği de net biçimde anlaşılmaktadır. 6352 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin dördüncü fıkrası kaldırıldığında, bu görevin tümü ile son bulacağı tartışmasızdır.

 

Geçici Madde 2/4’ün yasa koyucu tarafından kaldırılması ve Ceza Muhakemesi Kanunu mülga m. 250 ile kurulan mahkemelerin görev ve yetkilerinin tümü ile sona erdirilmesi kuvvetle muhtemel olduğundan, görev ve yetkileri tartışmalı hale gelen CMK m.250 ile yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararın temyiz incelemesi açısından yasa değişikliğinin beklenmesi ve yapılacak yasa değişikliğine göre temyiz incelemesinin sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Cumhurbaşkanlığı Makamına arz ettiğimiz bu hususların değerlendirileceğine ve gittikçe bozulma yoluna giren Toplumsal barışın yeniden kurulması amacıyla, Reisi bulunduğunuz Cumhuriyetin, yasama, yürütme ve yargı ile görevli tüm kamu kurum ve kuruluşlarının dikkatini çekeceğinize olan inancımız sonsuzdur.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Ad Soyad

TC Kimlik No

Adres

 

 

 

Gönderilecek Adres - Mail - Faks numaraları..